เอกสารดาวโหลดโคเนื้อขุน เขาพังไกรราคาข้าวอินทรีย์ ชัยภูมิ 1ราคาข้าวอินทรีย์ ชัยภูมิ 3ราคาข้าวอินทรีย์ ชัยภูมิ 2เงาะมณีแดงการฝึกอบรม www.konnthai.com และ KTmall เพชรบุรี 27 ตุลาคม 2565ได้เวลา......นักจัดการตลาดชุมชนเรียนรู้ จับความรู้ จาก โอวา..กะเทยขายข้าวจาก สุรินทร์อบรม จองตลาด 2 ตค.65 19.00 น.รายชื่อจังหวัดและกลุ่มนำร่อง 12 จังหวัด สกจ. และ องค์กรชาวนานำร่อง 22 กลุ่มเชิญร่วมเรียนรู้ระบบขายข้าวผ่าน www.konnthai.com พร้อมกับเครือข่ายสภาเกษตรกร 14 จังหวัด 23 กันยายน 2565ตัวอย่าง เพจไลน์OA myshop ต.ศรีสำราญ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิภาพสินค้าข้าว ต.ศรีสำราญ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิคู่มือ การใช้konnthai.com ชุด 3คู่มือ การใช้konnthai.com ชุด 2 1