รายละเอียดข่าว

ระบบงานบูรณาการแบบ "ข้ามศาสตร์" กับโครงการ " กิน เปลี่ยน เมือง"

 กลไกการทำงานพัฒนาตามโครงการ "กิน เปลี่ยน เมือง" ศรีสะเกษ สุราษฎร์ธานี และลำปาง  ออกแบบแนวทางการทำงานบูรณาการ "ข้ามศาสตร์"  เนื่องจากโครงการฯนี้  มุ่งเน้นการทำงานแบบ "หนึ่งสมอง สองมือ" ไม่เน้นการขอ "ทุนเงิน" สนับสนุนจากหน่วยงานใดๆ แต่มุ่งเน้น "ขอความร่วมมือ" และ "ลงขันทรัพยากร" กันเอง ในเครือข่าย  เน้นให้เกิดการสร้างงาน งานสร้างเงิน และการแบ่งปัน ให้เกิดกองทุน "คุณภาพชีวิตดี ที่ออกแบบได้"

    เป้าหมายโครงการ "กิน เปลี่ยน เมือง" ใน พื้นที่ 6 จังหวัด  ภูเก็ต พัทลุง  ชัยภูมิ  กลุ่มจังหวัดแรก  และ สุราษฎร์ธานี  ศรีสะเกษ ลำปาง  กลุ่มจังหวัดที่สอง  คณะทำงานฯขับเคลื่อน แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกันที่ สุราษฎร์ เมื่อ 24 ตุลาคม  2566  และที่ศรีสะเกษ เมื่อ 29-31 ตุลาคม 2566 คือ "การสร้างระบบนิเวศเศรษฐกิจชุมชนเกื้อกูล" ให้เกิดขึ้นในเครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนฐานราก 

   ซึ่งผู้แทนจากองค์กรและเครือข่ายองค์กรชุมชน ในจังหวัดศรีสะเกษ เสนอในวงประชุม  ณ สำนักงานสภาเกษตรกร ศรีสะเกษ ว่า " ปัญหาและสถานการณ์ชุมชน สังคมที่แต่ละปรากฏการณ์ ล้วนสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน เป็นองค์รวม ไม่สามารถแยกกันทำงานแบบงานใครของมันได้อีกต่อไป  แม้ว่างบประมาณ จะลงมาเป็นแบบแท่ง กระกรวง กรม  สำนักงานสาขา ในระดับจังหวัด  และลงมือถึงผู้รับประโยชน์สุดท้าย คือ "ประชาชน" ทับซ้อนกัน คนเดียวกัน

     การออกแบบการทำงานแบบ "ข้ามศาสตร์" ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง แบบ "แนวนอน" จึงจะสำเร็จได้ง่ายกว่า และไมสร้างภาระ ให้ชาวบ้าน

     โครงการ"กิน เปลี่ยน เมือง" ซึ่งเป็นโครงการที่ยาก ซับซ้อน  ไม่สามารถสำเร็จได้ โดยลำพังใครองค์กรใดองค์กรหนึ่ง  และ การขอเงินงบประมาณ ในรูปแบบ "ทุนเงิน" ก็จะไม่ยั่งยืน ในอนาคต

      การออกแบบระบบงานแบบ "ข้ามศาสตร์" จึงเป็นกระบวนการขับเคลื่อนของเรา

   ณรงค์ คงมาก  รายงาน