ข่าวสาร

10ปัญญาปฏิบัติ : ตอบคำถาม ทำไมเกษตรกรต้องริเริ่มการส่งออกด้วยตนเอง

Date :6/11/2024 4:58:49 AMดร.ศิริวรรณ แดงฉ่ำ นักวิชาการเกษตร ม.ราชภัฎ เพชรบุรี ผู้เชี่ยวชาญการรับรองมาตรฐานแบบมีส่วนร่วม SCE PGS

Date :6/9/2024 5:13:39 AMการส่งออกส้มโอ ทับทิมสยาม แหล่งผลิตจาก ลุ่มน้ำปากพนัง นครศรีธรรมราช ไปญี่ปุ่น ส่งออกได้ - ไม่ได้ ?

Date :6/8/2024 8:26:18 PMผลการตรวจรับรอง 7 แปลง เกษตรอินทรีย์ แบบมีส่วนร่วม SCE PGS

Date :6/8/2024 8:16:58 PMสมาชิก เครือข่ายสามอ่าวเกษตรอินทรีย์วิถีธรรมชาติ ผ่านการตรวจแปลงมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีเงื่อนไข ทั้งหมด 7 ราย

Date :6/8/2024 7:32:21 PM 1