นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

         

ชื่อบริการ การให้บริการจัดการระบบงานหลังร้าน ( ERP) ระบบงานหน้าร้าน ( ANT ) และระบบปฏิบัติการ บนแพลตฟอร์ม ไลน์ SiamFruitFans และ SiamFoodFans และ www.konnthai.com บริษัทวิสาหกิจเพื่อสังคมเกษตรกรลุ่มน้ำปากพนัง จำกัด (บ.SE ปากพนัง) วิสาหกิจเพื่อสังคม ซึ่งจัดตั้ง ตาม พรบ.ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 ลำดับที่ 138 จดทะเบียนพาณิชย์เลขที่ 0805559001778 และจดทะเบียนจัดตั้งพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์ เลขที่ 8017365000013 สำนักงานตั้งอยู่ที่ บ้านเลขที่ 282/5 หมู่ 3 ตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 80180 ซึ่งเป็นองค์กรที่บันทึก จัดเก็บ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ นำไปใช้ประโยชน์ในวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

1. เพื่อนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ในสถานะ ผู้ผลิต ผู้ขาย ผู้ซื้อ ผู้ประกอบการด้านการตลาด (นักจัดการประมูล นักจัดการตลาดชุมชน ) ไปใช้ในการบันทึก การประมวลผลในระบบการทำงานของเวปไซต์ www.konnthai.com และแอพพลิเคชั่น API เชื่อมโยงกับแพลตฟอร์ม Line ชื่อแอพพลิเคชั่น “ประมูลสินค้าการเกษตร” หรือ ANT และระบบปฏิบัติการในห้องไลน์โอเพ่นเช็ท ชื่อ “ SiamFruitFans” และ ห้องไลน์ธุรกิจ ( Line OA ) ชื่อ “ SiamFoodFans”

2. เพื่อการเปิดเผยการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ให้คู่ค้าและ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจของ บ.SE ปากพนัง เพื่อการวางแผนการผลิต การวิเคราะห์ คัดสรรและนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการ สิทธิประโยชน์ รายการส่งเสริมการขาย การตลาด หรือข้อเสนอต่าง ๆ ให้คู่ค้าและ/หรือพันธมิตรนั้น

3. เพื่ออนุญาตให้ บ.SE ปากพนัง นำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ไปใช้รายงานประมวลผล ในกรณีอื่นๆ ตามที่กฏหมายอนุญาตให้ดำเนินการได้ และให้ บ.SE ปากพนัง นำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ไปใช้โดยชอบตามกฎหมาย ตามพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เท่านั้น

         

ทั้งนี้ ก่อนที่ผู้ใช้บริการจะได้บันทึกและนำเข้าข้อมูลส่วนบุคคลเข้าในระบบงานของแพลตฟอร์ม www.konnthai.com บ.SE ปากพนัง ได้แจ้งรายละเอียดจากเอกสารชี้แจงข้อมูล หรือได้ให้คำอธิบาย ถึงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคล จนผู้ใช้บริการมีความเข้าใจดีแล้ว ผู้ใช้บริการ ได้ให้ความยินยอมในการนำเข้าข้อมูลส่วนบุคคลเข้าระบบ www.konnthai.com ด้วยความสมัครใจ ปราศจากการบังคับหรือชักจูง และแจ้งให้ผู้ใช้บริการ สามารถถอนความยินยอมนี้เสียเมื่อใดก็ได้ กรณีที่ผู้ใช้ประสงค์จะขอถอนความยินยอม บ.SE ปากพนัง ได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบว่าการถอนความยินยอมจะมีผลทำให้ผู้ใช้อาจได้รับความสะดวกในการใช้บริการน้อยลง หรือ ไม่สามารถเข้าถึงฟังก์ชันระบบปฏิบัติการ การใช้งานบางอย่างได้ และผู้ใช้ทราบดีว่าการถอนความยินยอมดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วก่อนการถอนความยินยอม

         

จึงประกาศและแจ้งให้ผู้ใช้บริการ แพลตฟอร์ม www.konnthai.com ทราบโดยทั่วกัน

ณรงค์ คงมาก

ผู้จัดการ บ.SE ปากพนัง

ติดต่อประสานงาน : 081 963 0273