รายละเอียดข่าว

บ.SE ปากพนัง ร่วมกับ พอช. พัฒนาโครงการยกระดับโรงสีข้าวชุมชนด้วยเครื่องปรับปรุงข้าวคุณภาพสูง เพื่อการพัฒนาระบบนิเวศเศรษฐกิจชุมชน

https://konnthai.com/picfile/.เสนอในโครงการยกระดับโรงสีข้าวชุมชน.BOI.pdf 

 บ.SE ปากพนัง ร่วมกับ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ( พอช. )ร่วมกันพัฒนาโครงการยกระดับโรงสีข้าวชุมชนด้วยเครื่องปรับปรุงข้าวคุณภาพสูง เพื่อการพัฒนาระบบนิเวศเศรษฐกิจชุมชน  กับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำนาประณีตข้าวอินทรีย์ศรีสำราญ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ  เพื่อพัฒนาคุณภาพข้าวอินทรีย์ของกลุ่มฯและเครือข่ายชาวนาหลัก 3 กลุ่ม และกลุ่มขยายผลอีก 25 กลุ่ม รวมจำนวนชาวนาทั้งหมดที่เป็นเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ  700 ครัวเรือน  พื้นที่เป้าหมายประมาณ 6,000 ไร่ ปริมาณผลผลิตข้าวเปลือกเป้าหมาย ราว 2,400 ตัน แปรรูปเป็นข้าวสารคุณภาพสูง เพื่อเชื่อมโยงตลาดองค์กรชุมชน ตามแนวทาง "ตลาดสีขาว"  โดยขอรับการสนับสนุนชุดเครื่องจักรปรับปรุงคุณภาพสูง จากการพัฒนาเทคโนโลยีของ บ.ยนต์ผลดี จก.  โดยเสนอของบประมาณอุดหนุนจาก บริษัทเอกชนในเครือข่ายของ BOI  ภายใต้การเชื่อมประสานจาก พอช.

   ณรงค์ คงมาก รายงาน